View graph of relations

Deze praktische gids is een resultaat van het BLES PIGS VLAIO project rond ‘Beheersen van Luchtkwaliteit en Emissies bij Stalsystemen’, waarin oplossingen voor de bestaande emissieproblematiek in de intensieve veeteelt werden gezocht. Het doel is de reductie van geur- en ammoniakemissies uit zowel bestaande als nieuwe stallen in de Vlaamse varkenshouderij. Deze gids bespreekt het potentieel van technieken voor het afleiden van stalemissies rondom veeteeltbedrijven, zgn. luchtgeleidingstechnieken. De gids omvat een deel literatuurstudie en een deel wiskundige berekeningen.
Voor de wiskundige berekeningen werd een model ontwikkeld met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) dat de verspreiding van polluenten in de stalomgeving bij af- en aanwezigheid van een luchtgeleidingstechniek simuleert. De resultaten werden nog niet gevalideerd in de praktijk en dus Het model dient voorlopig dus enkel als verkennend middel om voeling te krijgen met de potentiële werking van de voorgestelde technieken voor luchtgeleiding.
Original languageDutch
Place of PublicationMerelbeke
PublisherInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Number of pages33
Publication statusPublished - Dec-2017

ID: 5873390