Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit doctoraatsonderzoek focust op de rol van de ondergrondse biomassa (de wortels van gewassen) voor de opbouw van stabiele koolstof (C) in de bodem. Uit eerdere observaties blijkt dat ingekapseld organisch materiaal (OM), afkomstig van afgestorven plantenmateriaal, in bodem-microaggregaten leidt tot een zekere mate van ‘fysische bescherming’ tegen microbiële afbraak. Dit mechanisme zou verantwoordelijk kunnen zijn voor de langere verblijftijd van C afkomstig van ondergrondse biomassa t.o.v. bovengrondse oogstresten. Ondergrondse gewasresten hebben een directer contact met de bodemaggregaten. Het doel is nu om te weten te komen in hoeverre aggregatie in verschillende texturen ook daadwerkelijk de relatieve stabiliteit van C afkomstig van ondergrondse biomassa verklaart. De mogelijke invloed van een beperkte P-beschikbaarheid op de wortelgroei en de bodem C-balans wordt ook in rekening gebracht.

Onderzoeksaanpak
Aan de hand van fysische fractionering en 13C isotopen-analyse gaan we na in hoeverre koolstof afkomstig van wortels van maïs fysisch beschermd wordt in de bodem. Hierbij vergelijken we verschillende maïsvariëteiten en bodemtexturen. Via opvolging van veldproeven vinden we al dan niet effecten op het koolstofgehalte in de bodem op lange termijn.

Relevantie/Valorisatie
Gewasresten brengen organische stof en nutriënten terug naar de landbouwbodem, maar vormen soms ook een potentieel interessante bron van biomassa voor bepaalde toepassingen. Om een duurzaam gebruik van biomassa van gewasresten te kunnen nastreven is het belangrijk te weten wat de bijdrage is van zowel boven- als ondergrondse gewasresten aan de opbouw van stabiele bodem organische stof. Er is hiervoor meer kennis vereist over de afbraakkinetiek en de fysische bescherming van ondergrondse gewasresten in bodemaggregaten.
AcroniemMAISTABLE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/1431/10/19

ID: 4159485