Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Welke zijn de effecten van zandsuppletie op het aanwezige bodemleven en het marien ecosysteem op langere termijn? We beantwoorden deze onderzoeksvraag aan de hand van de studie van de zandsuppleties op de vooroever van het Nederlandse Waddeneiland Ameland. Door strand- en vooroeversuppletie wordt de zandige kust van Nederland op een 'natuurlijke' manier beveiligd en biedt de kustzone ruimte voor diverse gebruiksfuncties. In 2010 en 2011 is voor de kust van Ameland een strand- en vooroeversuppletie uitgevoerd van resp. 2 en 4.7 miljoen m³ zand. In deze studie evalueren we de impact op het epibenthos en de juveniele demersale visfauna, twee jaar na suppletie.

Onderzoeksaanpak
Twee jaar na de laatste zandsuppleties nemen we in het najaar opnieuw boomkorstalen in de ondiepe kustzone langsheen een dieptegradiënt (offshore - strand) op 6 raaien in het impact (Ameland) en een referentiegebied (Schiermonnikoog). De ecologische trends in densiteit, diversiteit en grootte van het epibenthos en de juveniele demersale visfauna worden onderzocht en gekoppeld aan de opgemeten abiotische omgevingsvariabelen. Door het BACI  (Before/After – Control/Impact) design kan worden nagegaan of de strand- en vooroeversuppleties in het impactgebied veranderingen hebben teweeggebracht in de ecologie van het bodemleven t.o.v. de T0-situatie of het referentiegebied.

Relevantie/Valorisatie
Het ecologisch functioneren van de Nederlandse strand- en brandingszone als onderdelen van het kustfundament is op heden onvoldoende duidelijk. Dit onderzoek biedt objectieve wetenschappelijke antwoorden in het debat over de mogelijke impact van zandsuppleties op de natuurwaarden van de Waddenzee. Deze studie verheldert (mede) op welke wijze zandsuppleties in de nabije toekomst kunnen bijdragen tot een 'natuurlijke' kustveiligheid in samenhang met natuurbehoud en natuurontwikkeling.

Financiering
Stichting Deltares

Externe partner(s)
E-Coast
The Field Working Company
AcroniemAMELAND2012
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/08/1231/05/13

ID: 4150079