Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het doel van dit project is de juiste fytosanitaire status te bepalen van 13 welbepaalde plaaginsecten, één schadelijke plantenschimmel, één aaltje en één plantenvirus, en dat specifiek voor het Belgisch grondgebied. In globo vermoeden we dat zij een bedreiging kunnen vormen voor (delen van) de fruit- en groententeelt en de boomkwekerij. Het probleem is dat er voor deze ziekte- en plaagorganismen tot nu toe geen uitgebreide survey in België is opgezet en dat er geen gegevens gekend zijn omtrent hun status bij ons. Er is specifiek voor België ook nog geen systematisch wetenschappelijk literatuuronderzoek gebeurd dat bijkomende informatie aanlevert over de biologie, de waardplanten, de geografische verspreiding en het introductie- en vestigingspotentieel. Dit project brengt daar verandering in.  


Onderzoeksaanpak

Voor elk van de doelorganismen kiezen we relevante land- en tuinbouwbedrijven en risicoplaatsen, die we gedurende drie groeiseizoenen intensief opvolgen om op objectieve basis hun aanwezigheid (de status van de ziekte of plaag) in kaart te brengen. Concreet gaat het om de insecten Popillia japonica, Thrips setosus, Aromia bungii, Polygraphus proximus en een 7-tal niet-Europese Tephritidae (in de fruit- en groententeelt). Deze monitoren we met verschillende types van vallen en via bemonstering van verdacht plantenmateriaal. Daarnaast zetten we een survey op rond het aaltje Meloidogyne mali, in eerste instantie specifiek in olmenbestanden, maar met speciale aandacht voor aanplantingen met bomen uit het vroegere Nederlandse veredelingsprogramma tegen olmenziekte. Bij vastgestelde aanwezigheid plannen we ook bemonstering van  andere mogelijke waardplanten in de omgeving. Voor de schimmel Diplocarpon mali ontwikkelen we eerst een optimale surveytechniek, waaronder een specifieke kwantitatieve PCR (qPCR). De survey zelf plannen we in de appelteelt, op basis van symptomen en ascosporendetectie. Daarnaast onderzoeken we de effectiviteit van de in de appelteelt geregistreerde fungiciden tegen D. mali. En we bekijken de vatbaarheid van de voornaamste appelrassen voor deze schimmel. Bij de survey van het Tomato leaf curl New Delhi virus wordt vooral gefocust op Cucurbitaceae (courgette, komkommer, meloen) en Solanaceae (tomaat, paprika) onder glas. Deze survey koppelen we aan haarden van de tabakswittevlieg Bemisia tabaci (de overbrenger van het virus).


Relevantie/Valorisatie

De resultaten over de verschillende doelorganismen komen terecht in een zogenaamde statusbepaling (resultaten van de survey) en een databank met literatuurgegevens per organisme. Zo wordt alles meteen bruikbaar voor het beleid. We delen de verworven kennis en de resultaten via sectorgerichte en vulgariserende publicaties, via deelname aan relevante (inter)nationale congressen en indien mogelijk ook via wetenschappelijke A1-publicaties. Ontwikkelde qPCR technieken voor specifieke (latente) detectie van organismen, evenals surveytechnieken komen ook publiek ter beschikking voor gebruik door de overheid, onderzoeksinstellingen en telers.


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
AcroniemSTATREGO
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1831/10/20

ID: 6374005