Activiteiten

Publicaties

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
De belangrijkste schimmelpathogenen in de teelt van bladgroenten onder glas zijn Pythium spp., Sclerotinia spp., Rhizoctonia solani en Botrytis cinerea, die allen een gelijkaardig ziektebeeld veroorzaken: het rotten van de onderste bladeren die de grond raken (smet). Daarnaast duiken regelmatig problemen op met de nematoden Paratylenchus en Pratylenchus  spp.  De doelstelling van het project SLABODEM is het opvullen van kennishiaten over schade veroorzaakt door nematoden, biologische controle organismen tegen grondgebonden schimmels en  de invloed van omgevingsfactoren. We willen komen tot het introduceren van een geïntegreerde bestrijdingsstrategie voor smetpathogenen en nematoden. Dit omvat het bundelen en verspreiden van reeds bestaande kennis over deze problematiek in bladgroenten onder glas, een SWOT analyse- inclusief de financiële en de effecten op langere termijn, en het ter beschikking stellen van een app die telers bijstaat bij het nemen van beslissingen over toe te passen  maatregelen.

Onderzoeksaanpak
Uit eerdere projecten en literatuur is gebleken dat schade door bodemgebonden pathogenen en plantparasitaire nematoden effectief kan worden onderdrukt door het gunstige bodemleven dat van nature ontwikkeld in niet ontsmette gronden. Grondontsmetting tegen het ene type schadeverwekker resulteert vaak in toenemende problemen met het andere type. De IPM-strategie voor de bestrijding van nematoden en grondgebonden pathogenen steunt op twee peilers, namelijk het vermijden van inoculumopbouw en het verhinderen van infecties. Er worden schadedrempels bepaald voor de nematoden Paratylenchus spp. en Pratylenchus penetrans. Op dit ogenblik ontbreken dergelijke schadedrempels voor bladgroenten onder glas. Daarnaast wordt de nodige kennis verzameld om overbodige behandelingen tegen grondgebonden pathogenen te vermijden en biologische controle-organismen een juiste plaats te geven.

Relevantie/Valorisatie
De huidige markt dwingt telers om sterk in te zetten op kostprijsefficiëntie, zodat zij zich moeten specialiseren in één teelt. Het jaar rond telen van een monocultuur (kropsla/veldsla) brengt echter problemen met bodemgerelateerde ziekten en nematoden met zich mee. De voortdurende aanwezigheid van waardplanten zorgt immers voor een snelle inoculumopbouw van die ziekten en plagen in de kasgrond. Tegen de smetpathogenen worden momenteel fungiciden ingezet via bladbespuitingen. Tegen scleroten van schimmels en nematoden wordt momenteel beroep gedaan op chemische grondontsmetting. Sinds kort is er in Europa een nieuwe regelgeving rond het verplicht toepassen van geïntegreerde gewasbescherming. Daardoor is het nu, meer dan ooit, noodzakelijk om te kunnen verantwoorden waarom bepaalde gewasbeschermingsmiddelen of ontsmettingen worden toegepast.

Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Inagro
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
PSKW - Proefstation voor de groententeelt Sint-Katelijn-Waver
UGent
Korte titelFUNSLA: fungi en nematoden in sla
AcroniemIWT FUNSLA
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1531/08/19

ID: 4157685