GOED GePAST

Project: Onderzoek

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het (inmiddels afgerond) project GoedGePASt is een follow-up van het demoproject GoedGeRUND. Het heeft als doel de melk- en vleesveehouders te sensibiliseren aangaande de ammoniak emissie-problematiek, en ze te informeren over ammoniak-reducerende technieken en over maatregelen die vermeld staan op de zogenaamde PAS-lijst. PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof. In overleg met veehouders is gezocht naar oplossingen voor knelpunten in de praktische toepasbaarheid van PAS maatregelen. Er wordt ook (verder) werk gemaakt van demonstratieruimtes voor PAS maatregelen op ILVO en de Hooibeekhoeve.

Onderzoeksaanpak
De aanpak is quasi dezelfde als in het eerder PAS-onderzoeksproject: Informeren en sensibiliseren gebeurt via de ILVO-website, publicaties in vakbladen en kanalen opgestart binnen GoedGeRUND. We organiseren een studiedag en een studiereis naar Nederland (ammoniakroute). We participeren in het voorlichtingsinitiatief 'veetournee' om zoveel mogelijk veehouders te bereiken. Met de projectstuurgroep selecteren we 4 ammoniak-reducerende technieken waar we de knelpunten van in kaart brengen. Per techniek stellen we een stakeholdersgroep samen om actief te zoeken naar oplossingen voor deze knelpunten. Op de Hooibeekhoeve plannen we een demostratie van emissiearme vloeren in combinatie met de mestrobot. Op ILVO wordt voorzien in een demo rond management technieken (mestrobot en sproei-installatie). Op drie praktijkbedrijven onderzoeken we of het haalbaar is een N-balans op dier, kudde of bedrijfsniveau op te stellen.

Relevantie/Valorisatie
Dit (vervolg)project 'GoedGePASt' is erin geslaagd om de rundveehouders te informeren en te ondersteunen, en dan specifiek die groep die ammoniakemissie-reductietechnieken moeten aanwenden om hun vergunning te vernieuwen. Daarnaast zijn er nu oplossingen voorhanden voor bepaalde knelpunten (reductietechnieken). Deze technieken zijn inmiddels uitgebreid gedemonstreerd op verschillende proef- en praktijkbedrijven. De communicatie over alle resultaten is zoals gepland verlopen via de website, studiedagen, een studiereis, 3 publicaties in vakbladen en een Open bedrijvendag.

Financiering
Vlaamse Overheid - L&V ADLO

Externe partner(s)
Boerenbond
Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij
Inagro
AcroniemGOEDGEPAST
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/07/1630/06/18

ID: 4466218