Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Hoe kan de teelt van groenten en maïs slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie (Pijler I van het GLB), zodat én gewasopbrengst en –kwaliteit behouden blijft, én erosie effectief wordt bestreden? De verplichte erosiebestrijdende maatregelen zijn strenger geworden voor percelen met een heel hoog (paars) en hoog (rood) erosierisico. Landbouwers moeten maatregelen kiezen uit vier pakketten. Het Gomeros-project focust op de teelttechnische maatregelen die erosie aanpakken aan de bron, zoals niet-kerende bodembewerking, strip-till en drempeltjes in ruggenteelten. Op vraag van de landbouwers worden ook teelttechnische maatregelen onderzocht die momenteel nog niet op de lijst staan, zoals volleveldszaai en drempeltjes in de maïsteelt. 

Onderzoeksaanpak
Het onderzoek betrekt de landbouwers, beroepsorganisaties, producentenverenigingen, machineconstructeurs en beleidsmakers. Knelpunten voor de toepassing van erosiereducerende teelttechnische maatregelen worden met hen besproken en in samenspraak wordt naar oplossingen/innovaties gezocht. Elk jaar worden een achttal veldproeven bij landbouwers, verspreid over de erosiegevoelige gebieden in Vlaanderen, aangelegd. Op het einde van het teeltseizoen worden de onderzochte technieken geëvalueerd naar teelttechnische haalbaarheid, gewasrendement en erosiereducerend vermogen (via o.a. regenvalsimulaties). Resterende knelpunten worden opgelijst en mogelijke oplossingen worden onderzocht in het jaar nadien. Op deze manier ontstaat een innovatiecyclus. 

Relevantie/Valorisatie
Dit project is relevant voor zowel de landbouwsector, de machineconstructeurs als de beleidsmakers. Op basis van het project kunnen landbouwers een betere inschatting maken van de meest geschikte machines voor hun bedrijf. Verder wordt ook duidelijk hoe de teelttechniek kan verbeterd worden. Machineconstructeurs krijgen de kans om de opbouw en werking van hun machines te optimaliseren. Beleidsmakers ten slotte krijgen een praktijkbasis om de huidige wetgeving te laten evolueren naar een voor de sector haalbaar scenario met voldoende effectieve erosiebestrijding.

 

Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Inagro
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
AcroniemIWT BODEMEROSIE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/1531/10/19

ID: 4163449