Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het voorradig zijn van voldoende water met een goede kwaliteit is levensnoodzakelijk. Toch blijkt dat meer dan de helft van de Europese rivieren en meren in een minder goede ecologische toestand verkeert en dat ongeveer 25% van het Europese grondwater een slechte chemische samenstelling heeft. Deze verminderde kwaliteit blijft onveranderd ondanks de inspanningen van verschillende beleidsdomeinen ter bevordering van veilig en schoon water. Eén factor van het probleem is de aanhoudende diffuse vervuiling van drinkwaterbronnen door pesticiden en meststoffen gebruikt door de agrarische sector. Deze uitdaging aanpakken vereist meer ‘horizontale’ waterbeheersvormen met een intensieve betrokkenheid van verschillende stakeholders (waterbedrijven, landbouwers, NGO’s, producenten van gewasbeschermingsmiddelen, consumentenorganisaties, overheidsdiensten, etc.). Precies dit staat centraal in het Europees Horizon2020 project ‘WaterProtect’. Het einddoel is de realisatie van innovatieve landbouwsystemen die een goede waterkwaliteit leveren. Via een multi-actor opzet en via innovatieve instrumenten worden de actoren in staat gesteld om te monitoren, te financieren en vervolgens de beheerpraktijken en maatregelen ter bescherming van de waterbronnen effectief te implementeren.

Onderzoeksaanpak
Binnen het project zijn er in totaal zeven actielabs met een multi-actor setting. Telkens wordt de haalbaarheid en opname geëvalueerd van de op wetenschap gebaseerde oplossingen om de waterkwaliteit van drinkwaterbronnen te verbeteren en te beschermen. ILVO is trekker van het werkpakket rond ‘water governance’. Daarin wordt gezocht naar succesvolle strategieën om een goede waterkwaliteit te realiseren. Een centraal uitgangspunt is dat het aansturen van de waterkwaliteit niet alleen een rol is voor de verschillende niveaus en domeinen van de overheid, maar ook voor private actoren. ILVO is verantwoordelijk voor het opstellen van een ‘framework voor het ontwikkelen en analyseren van water governance systemen’, het in goede banen leiden van het governance onderzoek in de verschillende actionlabs en, gebaseerd op een vergelijkende studie tussen de verschillende actielabs, het benoemen van kenmerken, mogelijkheden en beperkingen voor goede water-governance systemen.


De concrete aanpak omvat onder meer: Harmoniseren en ter beschikking stellen van datasets van meetgegevens over pesticiden en nutriënten in de waterbronnen door de opzet van participatieve monitoring. Bestaande data intergreren en nieuwe data genereren om een beter inzicht te krijgen in het systeem. Benoemen, ontwikkelen en ontwerpen van goede landbouwpraktijken en demonstratie van deze innovatieve landbouwsystemen die een goede waterkwaliteit leveren. Ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke webtool waarin de meetdata en kaartmateriaal (hydrologisch netwerk, bodemkaarten, landgebruik, hoogtekaarten,…) worden samengebracht met als doel op een eenvoudige manier de link tussen gebruik van GBM/bemesting en waterverontreiniging weer te geven.


ILVO is ten slotte ook sterk betrokken bij de opschaling van de resultaten naar een Europees niveau.

Relevantie/Valorisatie
Als output van WaterProtect verwachten de onderzoekers sterk verbeterde beleidsinstrumenten en beslissingstools ter ondersteuning van de realisatie en opname van goede landbouwpraktijken om drinkwaterbronnen te beschermen. Op basis van een vergelijkende studie over de zeven actielabs en andere ‘goede voorbeelden’ wordt het mogelijk om de kennis op te schalen naar andere gebieden in Europa. Daarnaast draagt dit project ongetwijfeld bij aan een verbeterde implementatie van bestaande wetgeving en de ontwikkeling van nieuw beleid met betrekking tot landbouw, waterbeheer, nutriënt- en pesticidengebruik, waterkwaliteit en drinkwaterbescherming. In de actions labs zelf willen we concrete stappen zetten voor een reële verbetering van de waterkwaliteit en het ontwikkelen van een lokaal governance systeem dat dit stimuleert. De projectpartners nemen zich voor om de resultaten en de praktische adviezen zeer gericht te verspreiden. Zo komen er onder meer praktische handleidingen over water-governance, monitoring en goede landbouwpraktijken.
AcroniemWATERPROTECT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/06/1730/09/20

ID: 4988929