Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit IWT LandbouwOnderzoeks-project wil een inschatting maken van de fijn stofproblematiek in de Vlaamse varkenshouderij, en dit vanuit drie verschillende perspectieven. Een eerste perspectief vertrekt vanuit de fijn stofconcentraties in de stal en de impact ervan op de arbeidsveiligheid van de boer en de veearts. Een tweede onderzoekspiste gaat eveneens uit van de concentraties van fijn stof in de stallucht en relateert deze met diergezondheid en dierproductie. Tenslotte worden ook de emissies aan fijn stof gemeten op jaarbasis en dit zowel bij enkele traditionele als emissierame stalsystemen.

Onderzoeksaanpak
Dit project start met de ontwikkeling van een meettechniek voor het uitvoeren van representatieve fijn stofmetingen in praktijkstallen (verkorte meetprocedure). In een tweede onderzoeksfase wordt de ontwikkelde verkorte meetprocedure toegepast in de praktijk teneinde typische fijn stof concentraties in de stal te bepalen, alsook om emissiefactoren van vleesvarkensstallen te begroten. Op basis van de gemeten fijn stofconcentraties in de stal wordt in een laatste evaluatiefase een inschatting gemaakt van de impact ervan op de gezondheid van mens (arbeidsveiligheid) en dier.

Relevantie/Valorisatie
De ontwikkelde meettechniek laat toe relevante praktijkdata te verzamelen rond fijn stof in de varkenshouderij. Deze data kunnen gebruikt worden voor de impactanalyse van fijn stof in relatie tot de effecten voor mens, dier en omgeving. De bruikbaarheid van deze informatie ligt zowel bij de sector als bij het beleid. De veehouder heeft immers baat bij correcte exploitatievoorwaarden (reglementering en technieken) en meer gunstige productieomstandigheden (diergezondheid, productie en arbeidsveiligheid). Daarnaast is ook het algemeen maatschappelijke belang gebaat bij een wetenschappelijk ondersteunde beleidsvoering op gebied van milieureglementering en diergezondheid.

Financiering
IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

Externe partner(s)
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
Ugent - Fac. Diergeneeskunde
AcroniemPIGDUST
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/0931/05/13
  • Demeyer, Peter (Projectverantwoordelijke)
  • Van Ransbeeck, Nele, (Voormalig Onderzoeker)

ID: 4155736