Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Land- en tuinbouwers worden individueel begeleid om op hun bedrijf haalbare klimaatslimme maatregelen te nemen. Klimaatslimme maatregelen verlagen de netto uitstoot aan broeikasgassen of maken het bedrijf klimaatbestendiger.


Onderzoeksaanpak

We ontwikkelen een klimaattraject dat bestaat uit een klimaatscan en een klimaatkoers bij een aantal bedrijven uit drie sectoren (melkveehouderij, akkerbouw met aardappelen en varkenshouderij). De klimaatscan geeft de huidige klimaattoestand van het bedrijf en de verbeterpunten weer. De klimaatkoers leidt de landbouwer tot implementatie van klimaatslimme maatregelen op het bedrijf.
Mogelijke klimaatmaatregelen worden gewogen op milieuwinst, economische haalbaarheid, en praktische haalbaarheid. Naast individuele begeleiding wordt de landbouwer in groep begeleid in lerende netwerken. Daar komt hij/zij in contact met experten en collega-landbouwers die ervaring hebben met een bepaalde maatregel, en worden tips en tricks en praktische haalbaarheid besproken.
Jaarlijks wordt het bedrijf gescand en de vooruitgang wordt gekwantificeerd. Stapsgewijs worden meerdere maatregelen geïmplementeerd.


Relevantie/Valorisatie

Landbouwers worden ondersteund in hun transitie naar een klimaatbestendigere en klimaatvriendelijkere bedrijfsvoering. Ze worden individueel begeleid en leren van hun collega-landbouwers. De jaarlijkse opvolging werkt zowel motiverend als verrijkend. De drempel is zeer laag, Er worden 90 individuele verbetertrajecten opgestart. Na afloop van het project zetten opgeleide klimaatconsulenten het werk verder.


Financiering
BCZ-CBL
Belgapom
Belpork vzw
Boerenbond
VLAIO
VLAM

Externe partner(s)
Innovatiesteunpunt vzw
VITO - Vlaams Instituut Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV
AcroniemKLIMREK
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/1931/08/23

ID: 7563101