Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
De algemene doelstelling van het project KUILLEG is dat peulvruchten in de toekomst maximaal benut geraken als alternatieve en regionale eiwitbron in biologisch legennenvoeder. We focussen met name op veldbonen. Zijn ze inderdaad haalbaar in te zetten als lokaal geteeld eiwitbron voor de kippen? En in welke mate werkt het inkuilen van de bonen gunstig tegen de aanwezige anti-nutritionele factoren of ANF’s in het gewas? ANF’s zijn stoffen zoals fytaat, lectines, oligosacharides, glucosides en saponinen die de verteerbaarheid of smakelijkheid van een voer negatief beïnvloeden. Een bijkomend doel is te achterhalen in welke mate de combinatie van veldbonen en granen een natuurlijke beheersing kan opleveren tegen plagen en ziekten op de akker, zodat het pesticidegebruik naar omlaag kan. 

Onderzoeksaanpak
Via lexperimenten onderzoeken we  in welke mate de verschillende anti-nutritionele factoren van veldbonen worden gereduceerd wanneer deze worden ingekuild als vochtig graan. We gaan na hoe de kuilkwaliteit van een combinatieteelt (veldboon en graan) geoptimaliseerd kan worden. Met name bekijken we welke de meest optimale verhouding is van veldbonen en granen en of kuiladditieven nodig zijn om de kuilkwaliteit te optimaliseren. Via rantsoenberekening bepalen we een maximaal inmengingspercentage in het leghennenvoeder. We beoordelen de kuil als alternatieve grondstof in het rantsoen voor  biologische leghennen naar nutriëntenverteerbaarheid en N-excreties enerzijds en naar dierprestaties en eikwaliteit anderzijds.

Relevantie/Valorisatie
Voor biologische leghenhouderij wordt het ten gevolge van de strenger wordende regelgeving rond biologisch voeder noodzakelijk om lokale eiwitbronnen maximaal te kunnen inmengen in het rantsoen, zonder dat de dieren inboeten op dierprestaties en productkwaliteit. Het project verheldert voor de biologische leghenhouderij de pro’s en contra’s van een in principe eenvoudig te hanteren techniek –inkuiling- die toelaat om lokale eiwitbronnen maximaal te benutten. De uitdaging is om een 100% biologisch voeder te bekomen. Onze verwachting is dat inkuilen van gewassen daarbij kan helpen. Er komt tegelijk meer duidelijkheid over de hypothese dat de combiteelt veldboon en graan leidt tot robuustere, minder ziektegevoelige gewassen. En we genereren data over een eventuele verbeterde diergezondheid en mogelijks  langere leefbaarheid van de hennen als gevolg van het kuilvoer. We verwachten ten slotte dat er zich door het project  nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen vormen of versterken, tussen akkerbouwers en pluimveehouders, een troef die bijdraagt tot regionale/lokale gesloten nutriënten cycli.  

Financiering
Vlaamse Overheid

Externe partner(s)
Hogeschool Gent
Inagro
AcroniemKUILEG
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/1730/09/20

ID: 5645640