Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
We kijken wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van het afvoeren van de gewasresten van korrelmaïs. Wat is de afvoer van organische stof, N, P via de restfractie, en de verhouding van de fracties van de korrelmaïsplant bij verschillende rassen? We zoeken of er bij de rassenkeuze voor korrelmaïs een compromis kan gevonden worden tussen de korrelopbrengst, het vochtgehalte van de korrels en de opbrengstzekerheid enerzijds, en een hoog aandeel spil en schutblad anderzijds.  We meten de afvoer van de restfractie en de inmenging van aarde in praktijkomstandigheden. Kan de geoogste restfractie bewaard worden door inkuilen? Wat zijn de mogelijkheden voor aanvoer van effectieve organische stof ter compensatie van de afvoer via de restfractie?

Onderzoeksaanpak
We bepalen de biomassa aan gewasresten van korrelmaïs bij 20 rassen in 4 regio’s. Hieruit berekenen we de potentiële afvoer van organische stof, stikstof en fosfor bij het weghalen van de gewasresten. We kijken ook wat het effect is van rassenkeuze op de afvoer, en of biomassa aan gewasrest en korrelopbrengst bij dezelfde rassen goed scoren. Op 4 velden beoordelen we de efficiëntie van het machinaal ophalen van de gewasresten van korrelmaïs. De verzamelde plantenresten worden op verschillende manieren ingekuild (met of zonder toevoegen van een sileermiddel), en de kuilkwaliteit wordt opgevolgd. We kijken wat de mogelijkheden zijn van het inzetten van vanggewassen of compost om de afvoer van organische koolstof te compenseren.

Relevantie/Valorisatie
In Vlaanderen wordt heel wat korrelmaïs geteeld als vochtig of droog maïsgraan (9,9% van het landbouwareaal in 2012). De stengels en bladeren, spil en schutbladeren, stoppels en wortels blijven als gewasresten achter op het veld en zijn een belangrijke bron van organische stof voor de instandhouding van de bodemvruchtbaarheid. Het principe van het oogsten van de restplant bij korrelmaïs voor vergisting kan een antwoord bieden op een toenemende vraag naar plantaardig materiaal voor (co-)vergisting met productie van hernieuwbare energie. Op die manier is het idee ontstaan om korrelmaïs te dorsen, de korrel te gebruiken voor veevoedingsdoeleinden en de restplant te verzamelen en samen te persen in pakken voor vergisting.
AcroniemEOSAN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/06/1031/12/11

ID: 4151023