Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit onderzoek wil bepalen welk fosforniveau in de bodem dient aangehouden te worden, zodat er enerzijds geen fosfortekort optreedt voor het gewas, en zodat anderzijds de fosforverliezen naar het milieu beperkt zijn. Het gaat er dus om het juiste evenwicht te vinden. Doel is eveneens om na te gaan welke meetmethode de fosforbeschikbaarheid voor zowel het gewas als voor fosforverliezen het best weerspiegelt. Via de onderzoeksresultaten worden adviserende richtlijnen opgemaakt voor een duurzame fosforbemesting voor de Vlaamse bodems.In Vlaanderen bevatten heel wat landbouwgronden hoge hoeveelheden  fosfor. Die fosfor vormt één van de oorzaken van de hoge fosforconcentraties in Vlaamse wateren (eutrofiëring) waar het kan leiden tot algenbloei, vissterfte en verminderde waterkwaliteit.

Onderzoeksaanpak
In een eerste luik bekijken we welke methode het best is om de fosforbeschikbaarheid te bepalen. We doen dat aan de hand van een literatuurstudie en via empirische potproeven, lange termijn veldproeven en kolomproeven. In een tweede luik zoeken we de ideale streefzone voor de fosforbeschikbaarheid, namelijk een fosforniveau dat zowel voor de landbouw (optimale gewasopbrengst) als voor het milieu (beperkte fosforverliezen) aanvaardbaar is. Om dit streefniveau te bereiken ontwikkelen worden in luik drie bemestingsstrategieën met behulp van een literatuurstudie, en via labo- en veldproeven. Zowel de bemestingstechnieken als de bemestingshoeveelheden worden hierbij geëvalueerd.

Relevantie/Valorisatie
Deze studie levert een grondige evaluatie van de huidige meetmethodes voor fosforbeschikbaarheid. Er komen wetenschappelijk gebaseerde  aanbevelingen voor gewenste fosforgehaltes in Vlaamse bodems. Deze zijn mogelijk verschillend per bodemtype en gewas. We schrijven ook adviezen en een code van goede praktijk om deze optimale fosforniveaus te bereiken. Daarbij houden we rekening met de fosforbuffercapaciteit van de bodem en mogelijke verschillen indien fosforgehaltes in de bodem in een op- of afbouwend proces zitten. Het opvolgen van deze aanbevelingen, zowel qua technieken als qua hoeveelheden, zal naar verwachting resulteren in een meer verantwoord fosforgebruik dat zowel goed is voor de landbouw als voor het milieu.
AcroniemFOSFOCUS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/18

Links

ID: 4149167