Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit project heeft tot doel om de emissierapportering aan de Europese instanties te verbeteren voor de landbouw- en bosbouwsectoren. Het deel emissies afkomstig van mobiele machines die niet op de openbare weg komen, aangeduid met off-road, wordt hierin afzonderlijk gemodelleerd. Landbouwmachines zijn nagenoeg altijd voor off-road gebruik. We mikken erop om betrouwbare kengetallen te vinden voor het jaarlijks brandstofverbruik van verschillende subsectoren van de landbouw met inbegrip van dierlijke en plantaardige sectoren. Ook het jaarlijks brandstofverbruik binnen de bosbouwsector wordt berekend. Dit project loopt in opdracht van LNE, het Vlaams departement voor Leefmilieu, Natuur en Energie. Cijfers worden aangeleverd voor de 3 regio's in België.

Onderzoeksaanpak
Voor de plantaardige productie stellen we kengetallen op (L/ha) op basis van de teelttechniek (aantal en type veldbewerkingen), de tractorvermogens, bodemweerstanden en perceelsgroottes. Deze werkwijze laat een zuivere berekening per teelt toe, onafhankelijk van loonwerk. Voor de dierlijke productie worden kengetallen (L/bedrijf/j) ontworpen op basis van type, frequentie, en duur van de met mobiele machines uitgevoerde taken. Sectoren waarvan het verbruik zo gekenmerkt wordt, zijn akkerbouw -met granen voor de korrel, nijverheidsgewassen, voedergewassen, aardappelen, droog geoogste peulvruchten, en groenten in openlucht- , weiland –met tijdelijke weiden, permanent grasland, en braakland- , en veehouderij –met varkenshouderij, rundveehouderij en pluimveehouderij.

Relevantie/Valorisatie
Emissies worden berekend op basis van dit energieverbruik en de technologie van de verbrandingsmotor. De jaarlijkse emissies worden gerapporteerd door per teelt de ha landgebruik van dat jaar te vermenigvuldigen met het kengetal in L/ha, en per diercategorie het aantal bedrijven van dat jaar te vermenigvuldigen met het kengetal in L/bedrijf/j. De kengetallen voor dieselverbruik zijn ook bruikbaar voor Levenscyclus-gebaseerde studies (LCA's).  Binnen de onderzoekscluster SUSTAINTOOL van ILVO vinden dergelijke LCA's plaats.
AcroniemOFFREM
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/0810/06/09

ID: 4153085