Activiteiten

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Hoe kunnen we de ammoniakemissie uit een stal met runderen juister opmeten? Kunnen we het bestaande areaal aan maatregelen uit de zogenaamde PAS-lijst verbeteren? Welke nieuwe ammoniak-reducerende maatregelen komen in aanmerking voor de PAS-lijst? Deze drie onderzoeksvragen kaderen in de problematiek van het beleid rond de Programmatische Aanpak Stikstof. De Europese lidstaten krijgen te maken met een verplichte reductie van de hoeveelheid ammoniak die in het milieu terecht komt en op de bodem kan neerslaan, wat op zijn beurt een zure regen effect en eutrofiëring van het water kan veroorzaken. In Vlaanderen beheerst men de problematiek via de Programmatische Aanpak Stikstof. De kennishiaten die binnen het thema nog aanwezig zijn in de rundveehouderij worden onder meer met dit project opgevuld, en meteen omgezet in beleid.  

Onderzoeksaanpak
Dit onderzoeksproject PASgeRUND start met de ontplooiing van emissiemeettechnieken op stal- en vloerniveau. Op stalniveau wordt de ammoniakemissie bepaald als een functie van het uitgaande luchtdebiet en de concentratie aan ammoniak in deze lucht. We valideren vereenvoudigde meettechnieken in de ILVO-melkveestal. De meettechnieken implementeren we we daarna in de Hooibeekhoeve en op andere pilootbedrijven. De meettechniek op vloerniveau richt zich op het meten van parameters die het ammoniakemissiepotentieel van urineplassen kunnen karakteriseren en dit onder praktijkomstandigheden.

Relevantie/Valorisatie
Individuele vergunningsvragers van runderstallen hebben nood aan (bouw)technieken die de ammoniakemissie reduceren. Binnen dit project wordt gezocht naar bruikbare en effectieve emissiereducerende maatregelen. Door de resultaten van dergelijke metingen op vloerniveau te koppelen met het Vlaamse en Nederlandse ammoniakemissiemodel kan het effect van bv. vloersystemen, mestrobots, sproeisystemen, … beter ingeschat worden. De meettechniek op vloerniveau zal bovendien aangewend worden om reeds bestaande PAS-maatregelen te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van mestrobots en mestschuiven of het besproeien van de roosters met een vernevelsysteem. Ook nieuwe reductietechnieken op vlak van voeder- en bedrijfsmanagement, mestmanagement en stalventilatie zullen uitgetest en ontwikkeld worden.

Externe partner(s)
Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij
Inagro
Innovatiesteunpunt Boerenbond
AcroniemPASGERUND
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/19

ID: 5029676