Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Welke strategieën zijn economisch en technisch haalbaar om oogstresten bij tuinbouw in vollegrond te beheren zodat de stikstofverliezen in het najaar beperkt worden? Kunnen oogstresten mechanisch verzameld worden en daarna gevaloriseerd worden als grondstof voor compostering, inkuilen of vergisting?

Onderzoeksaanpak
Wij vergelijken het effect op de N-dynamiek in de bodem in een aantal korte en langlopende bemestingsproeven op tuinbouwpercelen door drie behandelingen toe te passen: verwijderen, inwerken of behandelen van oogstresten. We voeren aanvullend composterings- en inkuilproeven met oogstresten uit.

Relevantie/Valorisatie
Dit onderzoek moet uitmonden in het selecteren van beloftevolle strategieën en een code van goede praktijk voor gewasresten bij tuinbouwgewassen in vollegrond, waarbij de gewasopbrengst constant blijft, het bodem organisch stofgehalte minstens constant blijft of stijgt en de stikstofuitspoeling daalt. Indien het inzaaien van vanggewassen effectief de stikstofuitspoeling kan verlagen, dienen tuinbouwers verder te worden aangemoedigd tot het inzaaien van groenbemesters.
AcroniemOOGSTRESTEN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/121/07/14

ID: 4163559