Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit doctoraatsonderzoek draagt zijn steentje bij tot een weloverwogen transitie richting bio-gebaseerde economie, met een specifieke focus op lignocellulose biomassa. Onder die term valt o.a. biomassa afkomstig van korte omloophout, miscanthus, mais en biomassa uit specifieke reststromen (stro van graanteelt of mais) waaruit de lignocellulose is te ontsluiten tot fermenteerbare suikers en andere groene bouwstenen voor producten, materialen en energiedragers.  Meer specifiek lijkt lignocellulose biomassa afkomstig van vb. biomassateelten of gewasresten een veelbelovende bron te zijn. De onderzoeksvragen zijn onder meer: ‘Welk percentage van gewasresten kan afgevoerd worden met minimale impact op de duurzaamheid van het systeem?’ Kan digestaat, als nevenstroom van biogasproductie, leiden tot verduurzaming van de primaire plantaardige productie indien aangewend als meststof?’ Hoe verhouden verschillende teelten zich tot elkaar?’. Het onderzoek mikt erop om via een Life Cycle Analysis (LCA) te komen tot een evenwichtig gebruik van lignocellulose biomassa. Belangrijk bij deze onderzoeksvragen is het feit dat ook het aspect bodemkwaliteit wordt meegenomen bij de evaluatie.

Onderzoeksaanpak
We kiezen voor een methodologie die de duurzaamheid van lignocellulose plantaardige (neven)stromen evalueert en die daarbij de verschillende mogelijke impacten, inclusief de lange termijn bodemkwaliteit, van de totale landbouwproductieketen in kaart brengt. De levenscyclusbenadering of Life Cycle Analysis (LCA) wordt voornamelijk gebruikt voor de analyse van industriële productiesystemen. Een LCA van landbouwprocessen is een pak complexer en incorporeert o.a. het direct gebruik van land en bodem, de beperkte procesopvolging (vb. minder emissiemetingen) en de directe impact van de lokale context (bodem- en klimaatcondities). We ontwikkelen een indicator die in een LCA trefzeker de impact op de bodemkwaliteit beoordeelt. Deze indicator is essentieel om een complete beoordeling te krijgen van de duurzaamheid van primaire plantaardige productieprocessen en meer specifiek in dit doctoraat, van processen die lignocellulose-(rest)stromen uit de primaire plantaardige productie valoriseren in bio-energie of biomaterialen.

Relevantie/Valorisatie
Wij verwachten dat het beleid via dit onderzoek meer in staat is om, op weg naar een bio-economie, te sturen naar een verduurzaming van het gebruik van lignocellulose biomassa afkomstig van primaire plantaardige productie. De mogelijkheid om de impact op de bodemkwaliteit in rekening te brengen schenkt de landbouwsector de gewenste informatie bij implementatie van deze duurzame productiesystemen (vb. kennis over rotatiesystemen). De gebruikte methodologie is bovendien vertaalbaar naar andere, niet-lignocellulose (rest)stromen waarvan een duurzame inzet in de bio-economie in vraag gesteld wordt.
AcroniemSUSBODEM
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1530/06/19

ID: 4339057