Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit project gaat op vraag van de Vlaamse overheid een snelle monitoringstool voor welzijn van leghennen uitwerken. De tool moet te gebruiken zijn aan de slachtlijn, en moet verbeterpunten aan het licht kunnen brengen uit elk van de levensfases van de leghen (verblijf in de stal -ongeacht het huisvestingssysteem, het vangen en laden van de hennen, het transport naar het slachthuis, de slachtprocedure). Het uiteindelijk doel is dat de monitoringsscores leiden tot een welzijnsverbetering voor de hennen uit alle huisvestingssystemen (scharrelstallen, verrijkte kooien, buitenloop). 


Onderzoeksaanpak

De onderzoekers vormen samen met de belanghebbenden van de sector (leghenhouders, organisaties, transporteurs en slachterijen, dierenrechtenorganisaties, overheid) een stuurgroep die tijdens het hele ontwikkelingsproces van de monitoringstool in nauw overleg blijft. We identificeren voor de verschillende stadia van het productieproces (productie, vangst & transport, slacht) geschikte dierenwelzijnindicatoren. De randvoorwaarde is dat de meting moet kunnen gebeuren aan het slachthuis. De toestand van de voetzolen kan vb. een indicator zijn voor de bodem waarop de leghen moest rondlopen. We volgen minstens 45 koppels hennen op, zowel uit verrijkte kooien als uit niet-kooisystemen, vanaf de productie tot en met de slacht, om een representatieve dataset voor de geselecteerde indicatoren aan te leggen. Na een positieve evaluatie van de finale indicatoren, of een bijsturing ontwikkelen we een mobiele app voor data-invoer en verwerking. Die moet een directe uitslag en feedback kunnen opleveren voor de betrokkenen. We plannen voldoende tijd en inspanningen om het systeem te implementeren in alle Vlaamse leghennenslachthuizen. In de eerste fase van de uitrol voorzien we in een grondige evaluatie van de werking.


Relevantie/Valorisatie

Een dierenwelzijns-monitoringstool voor leghennen die je kan uitvoeren in de slachthuizen heeft een aantal voordelen: je hebt zicht op de volledige cyclus, je kan efficiënt alle producenten opvolgen en benchmarken, het wordt mogelijk om snel op de bal te spelen en gewenste acties voor de toekomst te identificeren, afhankelijk van het halen van grenswaarden. Uit eerdere studies rond het welzijn van legkippen blijkt dat er in de huidige praktijk nog meerdere zaken te verbeteren zijn: borstbeenbreuken, voetlaesies... De monitoringstool kan kosten-efficiënte en toch doortastende maatregelen faciliteren omdat de vinger precies op de zere plek wordt gelegd. 


Financiering
Vlaamse Overheid - Leefmilieu, Natuur & Energie - Dienst Dierenwelzijn

Externe partner(s)
Proefbedrijf Pluimveehouderij
AcroniemLEGMONI
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/1928/02/23

ID: 6862537