Precisielandbouw vlas

Project: Onderzoek

Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project FLAXSENSE heeft de toepassing verkend van precisielandbouw in de vlasteelt- met name het werken met slimme satellietbeelden van akkers met vlas. Het grootste deel van het vlasareaal in Vlaanderen wordt geteeld via zogenaamde vlasteeltcontracten. Daarbij ligt het teeltinitiatief en –risico bij de 'vlassers' (de eerste verwerkers van het vlas): vaak huren zij her en der voor één seizoen velden af, waarover ze maar weinig voorkennis hebben. FLAXSENSE onderzocht in welke mate precisielandbouwtools kunnen helpen om variaties op percelen met vlas te tonen en te analyseren, zonder elk perceel apart herhaaldelijk te beoordelen met het blote oog. Hierdoor kunnen de telers op een betere en veel efficiëntere manier beslissingen nemen over de ingrepen op hun vlaspercelen.  


Onderzoeksaanpak

We werkten met een operationele groep van vlastelers. We ontwikkelden in eerste instantie een view tool waarmee de telers op eenvoudige manier de satellietbeelden van hun velden kunnen raadplegen en bekijken. Hiervoor werd een digitaal platform ontwikkeld. In het eerste testseizoen gebruikten en beoordeelden de betrokken telers deze web tool, gaven ze feedback over hun ervaringen en stelden ze waar nodig aanpassingen voor. Op basis van de bevindingen van de gebruikers kregen de onderzoekers inzicht in hoe de precisielandbouwtool verder kan uitgerold worden voor de volledige vlassector.


Relevantie/Valorisatie

Een veld vlas beoordelen met het blote oog vergt veel tijd en kennis, vooral omdat vlas erg gevoelig reageert op zelfs kleine verschillen op vlak van bodem, nutriënten en klimaat. Significante variaties binnen het perceel zijn niet altijd zichtbaar zijn bij inspectie, waardoor verkeerde teeltbeslissingen worden genomen. Vaak huren telers velden die verspreid liggen over verschillende regio's waardoor het nog moeilijker is om correcte beslissingen op het juiste tijdstip op al deze percelen te maken. Via satellietbeelden worden meer accurate en volledige gegevens verzameld over de toestand van het gewas, voor elk verspreid perceel van de vlasser. Op basis van de feedback van de operationele groep wordt een vervolgtraject uitgewerkt. 

AcroniemFLAXSENSE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/19

ID: 7361639