Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

PROSPERA is een interregionaal samenwerkingsproject gericht op het uitwisselen van kennis over en ervaringen met duurzame ontwikkeling van peri-urbane gebieden. De algemene doelstelling is (kwalitatieve) open ruimte in randstedelijke gebieden onder druk van stadsuitbreiding beschermen en economische regionale ontwikkeling op een duurzame manier bevorderen. Dit moet tegelijk de regionale aantrekkelijkheid (natuurlijk erfgoed) bevorderen en belangrijke ecosysteemdiensten van de open ruimte vrijwaren, zoals voedselproductie en biodiversiteit.


Om dit te bereiken gaan de 7 projectpartners uit 5 EU-landen (IT-EL-SE-BE-HU) akkoord met drie hefbomen. Deze zullen een verschuiving mogelijk maken van een traditioneel beheer waarin het stedelijke en het rurale als tegenpolen worden gezien, naar een nieuw beheer waarin bescherming van natuurlijk erfgoed een basis vormt voor economische ontwikkeling in randstedelijke gebieden. Deze hefbomen zijn:


1. Slim bestuur


2. Ecologische (en lokale) waardeketens


3. Duurzame publiek-private partnerschappen


Onderzoeksaanpak

ILVO staat in voor de methodologische onderbouwing en begeleiding in de eerste fase van het project. Op basis van studiebezoeken en kennisuitwisselingssessies wordt een proces van interregionaal leren opgezet. Relevante stakeholders in de 5 regio’s worden geïdentificeerd en bij het proces betrokken. Samen met hen brengen de projectpartners vervolgens per regio de voornaamste uitdagingen en minstens 15 inspirerende cases in kaart. Op basis daarvan stelt elke regio een actieplan op met concrete beleidsinstrumenten. In de tweede fase van het project worden de actieplannen in de regio’s effectief geïmplementeerd. De rol van ILVO is in die fase beperkter. 


Relevantie/Valorisatie

De kwaliteit van de open ruimte in gebieden rond steden staat onder druk. In dit project ligt de focus niet op grote centrumsteden maar op middelgrote provinciesteden. Zij worden geconfronteerd met specifieke uitdagingen en hebben niet de schaalvoordelen of budgetten die grote centrumsteden wel hebben in het zoeken naar oplossingen. Door de uitdagingen en succesvolle cases in 5 Europese regio’s in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken, kunnen de projectpartners beleidsaanbevelingen voor plattelandsontwikkeling destilleren die (ook) relevant zijn voor Vlaanderen.


De deelnemende regio’s zijn de gemeente Reggio Emilia (IT), stad Gent (BE), gemeente Aristoteli Chalkidikis (GR), EDC Debrecen Centrum voor stedelijke en economische ontwikkeling (HU), en gemeente Varberg (SE).


Externe partner(s)
City of Ghent
AcroniemPROSPERA
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/08/1931/07/22

ID: 7595388