Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De buxusmot verspreidt zich in sneltempo doorheen Vlaanderen. De vraatschade door de rupsen baart zorgen bij de producenten, handelaars, eigenaars en verzorgers van buxusplanten. Een correcte en efficiënte aanpak houdt deze plaag onder controle, maar kennis hierover is niet altijd voorhanden en bereikt moeilijk de doelgroep. Met dit project beogen we de verdere verspreiding van de buxusmot af te remmen, en dit via een rechtlijnige communicatie rond de monitoring en beheersing van het plaaginsect. De doelgroep bestaat zowel uit professionele gebruikers, openbare besturen als particulieren.


Onderzoeksaanpak

Om het exacte tijdstip te bepalen voor de monitoring en de daaruit volgende beheersing van de buxusmot, volgen we nauwlettend en in continu verloop twee referentiepopulaties gedurende een heel seizoen. Hiertoe voeren we wekelijks, vanaf april t.e.m. oktober, visuele inspecties uit van de buxusplanten, op zoek naar eitjes, larven, poppen, spinsels en schadesymptomen. Voor het observeren van de activiteit van de motten worden feromoonvallen gebruikt. Daarnaast testen we aan de hand van kooiproeven de doeltreffendheid van enkele fysische, biologische en chemische beheersingsmethodes. We vellen daarover een oordeel vanuit de praktijk.


Relevantie/Valorisatie

Uit de geplande monitorings- en beheersingsproeven distilleren we een haalbare, efficiënte en heldere beheersingsstrategie op maat van de gebruiker. Hierbij wordt rekening gehouden met de mate van aantasting, de hoeveelheid en grootte van de planten, de praktische haalbaarheid en de kostprijs. In het kader van een duurzame geïntegreerde beheersing (IPM) is dit project van groot belang om, naast de monitoring, de niet-chemische middelen naar voor te schuiven.


Concreet wordt elke buxusgebruiker via verschillende communicatiewegen begeleid bij het herkennen, monitoren en beheersen van de buxusmot en haar schade. Speerpunt van deze sensibiliseringscampagne is de website www.sosbuxusmot.be, die gevoed wordt met de verworven kennis uit dit project.

AcroniemBUXUSMOT
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/1830/04/20

ID: 6374955