Bekijk grafiek van relaties

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit onderzoek wil inzicht krijgen in de slaagkansen van GGO’s of genetisch gemodificeerde (GM) gewassen in de EU. Waarom kiezen bedrijven er voor om al dan niet GM-gewassen (toepassingen) te commercialiseren? Wat ligt aan de basis van deze GM- bedrijfspolitiek en waar verschillen/gelijken deze tussen verschillende sectoren in de agribusiness? Ook toetst deze studie af welke facetten en parameters essentieel/bepalend worden geacht in de EU toekomst van GM gewassen. Welke toekomstscenario’s voor GM-gewassen worden met andere woorden (nog) mogelijk geacht in de EU, gezien de huidige maatschappelijke gevoeligheid en industriële terughoudendheid.

Onderzoeksaanpak
Aan de hand van semigestructureerde interviews met bedrijven uit verschillende subsectoren van de agribusiness, met Vlaanderen als case-study, wordt  inzicht vergaard in de verschillende parameters die onderdeel uitmaken van een bedrijfsbeslissingsproces om (geen) GM-gewassen te commercialiseren/verwerken. Deze data wordt geanalyseerd aan de hand van een inhoudsanalyse waarbij naar de verschillende gebruikte argumentaties wordt gekeken. Dit inzicht wordt vervolgens gebruikt om een socio-technische scenario-analyse uit te voeren die de (nog) mogelijke toekomstprofielen van GM-gewassen in de EU bepaalt.

Relevantie/Valorisatie
Op innovatieve wijze verwerven we inzicht in de beslissingsprocessen die voorafgaan aan een GM bedrijfskeuze in de huidige EU context. Meer specifiek verhelderen we de precieze parameters die men bepalend acht voor de toekomst van groene biotechnologie in de EU. We onderbouwen op wetenschappelijke wijze de (toekomstige) dynamieken van de markt van GM-gewassen in de EU.
AcroniemGMAGRI
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/0919/07/16

ID: 4146067